Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. In 2014 ging passen onderwijs van start. Wat is er allemaal veranderd?

Wat is gebleven?
• Het speciaal onderwijs. Er zijn ongeveer evenveel plaatsen beschikbaar in het speciaal onderwijs als voor augustus 2014.

• Leerlingen die al op het speciaal onderwijs zitten, houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang de leerling op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.

• De huidige leerlingen met een leerlinggebonden budget (een ‘rugzak’), van wie de beschikking doorloopt tot na 1 augustus 2014, behouden hun rugzak tot aan de doorlooptijd.

• De RVC (regionale verwijzingscommissie) geeft tot 1 augustus 2015 beschikkingen af voor het lwoo en het praktijkonderwijs. Daarna gaat de nieuwe Commissie van Advies van de samenwerkingsverbanden dit doen.

• De bestaande afspraken voor de overstap en overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en van daaruit naar mbo of hoger onderwijs, zijn blijven bestaan.

Wat is er veranderd?
Samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband werken scholen samen op het terrein van passend onderwijs. In het samenwerkingsverband zorgen scholen ervoor dat zij leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs bieden, zodat minder leerlingen tussen wal en schip vallen.

Zorgplicht
Schoolbesturen krijgen met ingang van augustus 2014 een zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Dit geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven en voor leerlingen die zich nieuw aanmelden.

Een passende onderwijsplek kan zich bevinden op de school waar ouders/ verzorgers de leerling aanmelden, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning
Als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan zal de school deze ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. De school zal dan een ondersteuningsarrangement samenstellen. Dit wordt altijd in samenspraak met de leerlingen en de ouders/verzorgers gedaan. Er wordt vanaf augustus geen leerlinggebonden financiering (lgf) meer toegekend. De school stelt een arrangement daarom vast in overleg met het samenwerkingsverband.

Neemt de leerling al met een rugzak deel aan het regulier onderwijs? Dan wordt er samen met ouders/verzorgers en de leerling gekeken of de ondersteuning ook in het komende schooljaar nodig is en op welke manier dat het beste kan worden georganiseerd. Een aanvraag voor een herindicatie is niet meer nodig.

Speciaal onderwijs
Onder de ‘extra ondersteuning’ valt ook het speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs werd tot nu toe afgegeven door de Commissie voor de Indicatiestelling, op basis van landelijke criteria. Dit wordt straks gedaan door de nieuwe Commissie van Advies op basis van criteria van het samenwerkingsverband. Nieuw is dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt en niet de ouders/verzorgers.

Ontwikkelingsperspectief
Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit was voorheen een handelingsplan. De school bespreekt met de ouders/verzorgers het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het ontwikkelingsperspectief staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.

Meer algemene informatie
Informatie over het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden is te vinden op www.passendonderwijsgroningen.nl. Meer algemene informatie is te vinden op www.passendonderwijs.nl. Verder geeft het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 informatie over passend onderwijs aan ouders/verzorgers van