Raden

Medezeggenschap

Binnen de Ronerborg zijn een ouderraad (or), een deelraad van de medezeggenschapsraad (deelraad mr) en een daltonleerlingenraad (dlr) actief.

Ouderraad

De ouderraad functioneert als spreekbuis en vertegenwoordiger van de ouders/verzorgers in de richting van de schoolleiding en de deelraad-MR. De leden van de ouderraad zijn betrokken bij allerlei activiteiten gedurende het schooljaar, zoals de organisatie van een thema-ouderavond, ondersteuning tijdens het open huis en de diplomering. Onderwerpen die de ouderraad van belang vindt, zijn onder andere het pedagogisch klimaat, de invulling van het daltononderwijs en de gezamenlijke verantwoording voor de opvoeding en de onderwijsontwikkelingen binnen de school. U kunt de ouderraad bereiken via het e-mailadres ouderraad.ronerborg@rsgdeborgen.nl.

Medezeggenschapsraad/Deelraad

Binnen elke school of scholengemeenschap is medezeggenschap wettelijk verplicht. Het College van Bestuur moet voor het maken en uitvoeren van beleid, dat gaat gelden voor alle vestigingen van rsg de Borgen, eerst advies of zelfs instemming vragen aan de medezeggenschapsraad (MR). Het beleid dat voor de hele scholengemeenschap van kracht gaat worden, komt in de MR aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn: het examenreglement, het financieel beleid, het taakbeleid voor het personeel en het leerlingenstatuut. De leden van de MR worden uit en door alle personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen gekozen. Informatie over de MR kunt u vinden op de portal. U kunt de MR bereiken via de mail: mr@rsgdeborgen.nl. Contactpersoon voor de MR is Geert Hanemaaijer, g.hanemaaijer@rsgdeborgen.nl (voorzitter MR).

Deelraad

De verschillende vestigingen van rsg de Borgen ontwikkelen zelf ook beleid, dat specifiek voor die vestiging geldt. Naast de medezeggenschapsraad heeft iedere vestiging een eigen deelraad. Deze raad, die bestaat uit ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden van die bepaalde vestiging, overlegt met de schoolleiding van de vestiging. De leden van de Deelraad MR zijn te bereiken via het emailadres: ronerborg@rsgdeborgen.nl.

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school mee kunnen praten over alle zaken die leerlingen aangaan. Dit kunnen zowel activiteiten als beleidskwesties zijn. Als daltonschool wil de Ronerborg leerlingen vormen tot goed functionerende burgers in een democratische samenleving. Vanuit dit oogpunt is het vanzelfsprekend dat we belang hechten aan een goed functionerende leerlingenraad. De verkiezing van de daltonleerlingenraad (DLR) vindt in het begin van het schooljaar plaats. Eén lid van de DLR heeft als vertegenwoordiger van de leerlingen ook zitting in de deelraad van de Medezeggenschapsraad (MR) van de vestiging.